home  
  FórumKlubFotogalerieKronikaAkceOdkazyInzerceBusí andìlé
 
 
 
Klub

Sídlo:Pod kaštany 30 616 00 Brno

DIČ :CZ26655578

e-mail:

klub@vw-bus.cz

 

Členové

Stanovy

 

Stanovy sdružení "Volkswagen Bus klub Brno"

 1. Z vůle lidí, kteří mají bezmezně rádi vzduchem i kapalinou chlazené vozy Volkswagen a to zejména řady tzv. busů či transportérů, vzniká občanské sdružení s názvem: "VOLKSWAGEN BUS KLUB BRNO"
 1. VOLKSWAGEN BUS KLUB BRNO  je dobrovolným sdružením příznivců vozů VW BUS bez ohledu na to, zda vůz vlastní či nevlastní, bez ohledu na věk (členy mohou být i kojenci), pohlaví (členy mohou být i ženy). Nehledíme rovněž na politickou současnost či minulost členů klubu. 
 1. VOLKSWAGEN BUS KLUB BRNO má sídlo v rezidenci předsedy přípravného výboru - Pod Kaštany 30, 616 00 Brno.
 1. Cílem VOLKSWAGEN BUS KLUB BRNO je:
  • sdružovat majitele a příznivce vozů Volkswagen Bus všech typů a modelů
  • popularizovat nesmrtelnou značku VW i mezi neznalými
  • pořádat pro členy a jejich i cizí děti různé společenské akce
  • spolupracovat s dětskými organizacemi při pořádání společných akcí
  • spolupracovat s ostatními VW kluby v Česku i za humny
  • účastnit se akcí pořádaných jinými kluby
 1. Orgány VOLKSWAGEN BUS KLUB BRNO:
  • vrcholným orgánem klubu je valná hromada členů. Je svolávána minimálně jednou ročně a rozhoduje o zásadních otázkách života a fungování klubu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Za členy klubu mladší 10 let hlasují jejich rodiče či pověření členové klubu.
  • valnou hromadu svolává a mezi zasedáními valné hromady klub řídí prezident. Prezident je volen valnou hromadou vždy na dobu jednoho roku. Prezident provádí běžné operativní úkoly nezbytné pro chod klubu, je reprezentantem klubu vůči ostatním klubům.
  • administrativní úkony včetně styku s úřady, vedení korespondence apod. zajišťuje tajemník klubu. Tajemníka klubu jmenuje prezident
  • ekonomickou agendu včetně případného výběru příspěvků, plateb apod. zajišťuje pokladník klubu. Pokladníka klubu jmenuje prezident.
 1. Hospodaření VOLKSWAGEN BUS KLUB BRNO:
  • klub hospodaří podle platných směrnic pro hospodaření občanských sdružení
  • výše příspěvků a způsob jejich placení a užití bude stanoven na první valné hromadě, která bude následovat po registraci sdružení. Přípravný výbor je pověřen, aby ve smyslu závěrů první valné hromady vyhlásil platné znění stanov.